Paskirta 2021–2022 mokslo metų brandos egzaminų bazinė mokykla
Visagine 14 09 2021 465 peržiūros

Paskirta 2021–2022 mokslo metų brandos egzaminų bazinė mokykla

Informuojame, kad Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėjo 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. ŠV-E-17 bazine mokykla šiais mokslo metais paskirta Visagino „Atgimimo“ gimnazija. Šiai mokyklai pavesta priimti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuoti ir vykdyti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusiųjų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternai (t. y. asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminą), planuojantys brandos egzaminus laikyti šiais mokslo metais, prašymus gali teikti bazinės mokyklos – Visagino „Atgimimo“ gimnazijos (Tarybų g. 23, Visaginas, tel. (8 386) 71 882) direktoriui ir pasirinktus brandos egzaminus laikyti pagrindinės sesijos metu (balandžio 20 d. – birželio 23 d.). Prašymai priimami iki 2021 m. lapkričio 24 dienos. Nepateikus prašymo iki šios datos, prašymą galima bus teikti ir vėliau, tačiau ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios ir tik Kauno miesto bazinės mokyklos direktoriui, bei pakartotinės sesijos metu (kurios pradžia 2022 m. birželio 27 d.) laikyti ne daugiau kaip 7 pasirinktus brandos egzaminus. Kartu su prašymu eksternas privalo pateikti dokumentus, nurodytus Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Švietimo, mokslo ir sporto ministro2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391, 15 punkte (su aprašu galima susipažinti čia). Už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą būtina sumokėti 14,48 eurų.

Per pakartotinę sesiją egzaminus bus galima laikyti kandidatams, kuriems dėl pateisinamos priežasties buvo atidėtipagrindinės sesijos dalykų brandos egzaminai, bei mokiniams / buvusiems mokiniams – mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, gavus nepatenkinamą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimą pagrindinės sesijos metu.

Daugiau informacijos apie egzaminus galima rasti Nacionalinėsšvietimo agentūros tinklalapyje www.nsa.smm.lt.

„Sodra“: mažėja pajamų atotrūkis tarp uždirbančių daugiausiai ir mažiausiai, tačiau tarp vyrų ir moterų bei Vilniaus ir regionų kinta lėtai
„Sodra“: mažėja pajamų atotrūkis tarp uždirbančių daugiausiai ir mažiausiai, tačiau tarp vyrų ir moterų bei Vilniaus ir regionų kinta lėtai

Panašus pajamų atotrūkio rodiklis, pažymėjo „Sodros“ specialistė, fiksuojamas ir Latvijoje, žemesnis – Bulgarijoje ir Rumunijoje, tačiau ES vidurkis išlieka 4,5 karto

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта