Pradedama teikti asmeninio asistento paslauga
Visagine 12 09 2019 289 peržiūros

Pradedama teikti asmeninio asistento paslauga

Projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo Visagino savivaldybėje partnerio Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyriaus teikiamų paslaugų sąrašas jau nuo rugsėjo mėnesio pasipildys dar viena paslauga – asmeninio asistento paslauga fizinę ir (ar) kompleksinę negalią turintiems asmenims (toliau – asmeninio asistento paslauga).

Kas yra asmeninio asistento paslaugą?

Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Kokias paslaugas gali suteikti asmeninis asistentas?

 • Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

 • Asmeninis asistentas gali suteikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.).

 • Asmeninis asistentas gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą.

 • Asmeninis asistentas gali organizuoti asmens maitinimą (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas).

 • Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, orientavimasis laike ir aplinkoje bei dienos režimo laikymasis, savivoka bei dienos režimo laikymasis, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Kas gali gauti paslaugą?

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų ir iki šiuo metu galiojančio pensinio amžius,kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Kaip organizuojamas paslaugos teikimas?

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrių) (Parko g. 14, 225 kab.) ir pateikia:

 • prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris;

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

 • NDNT išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;

 • dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

Prioritetas teikiamas asmenims, siekiantiems gauti asmeninio asistento paslaugas, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

Paslaugos trukmė – paslauga gali būti teikiama individualiai asmeniui iki 4 valandų per dienas, atsižvelgiat į paslaugos gavėjo poreikį.

Projekto trukmė – 13 mėn.

Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus, kuriems reikalinga asmeninio asistento paslauga, teikti  prašymus.

Išsamesnę informaciją teikia:

 • apie asmeninio asistento paslaugų teikimą Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyriaus vadovė Marija Korkut, tel. 8 652 98 773 arba el. paštu visaginas.redcross@gmail.com,

 • apie prašymų gauti asmeninio asistento paslaugas pateikimą Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Abaravičienė, tel. (8 386) 34 561 arba el. paštu irena.abaraviciene@visaginas.lt

 • Daugiau informacijos apie kompleksines paslaugas šeimai teikia Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro socialinė darbuotoja Svetlana Dobrodej, tel. 8 657 71 655 arba el. paštu bsnvisaginas@gmail.com.

Asmeninio asistento paslauga finansuojama projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ 08.4.1-ESFA-V-416-17-0002 lėšomis.


Visagino savivaldybės administracijos informacija

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта