NMA kviečia teikti paraiškas miškų keliams įrengti
Verslas ir ekonomika 03 09 2018 1167 peržiūros

NMA kviečia teikti paraiškas miškų keliams įrengti

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo pirmadienio pradeda rinkti paraiškas miškų keliams įrengti.

Anot pranešimo, paraiškos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose bus priimamos iki spalio 31 dienos. Iš viso šiam etapui skirta 1 mln. 158 tūkst. 777 eurai. 

Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“.

NMA informuoja, kad dėl paramos gali kreiptis miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) bei miško valdytojų grupės. Paraiškos gali būti teikiamos kartu su partneriais - kitais miško valdytojais, tačiau jų įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir jų būtinumas turi būti įrodytas paramos paraiškoje.

Parama miško keliams įrengti ar rekonstruoti skiriama su sąlyga, kad jų pagrindinis tikslas ir pagrindinė jų naudojimo funkcija bus miškininkystės veiklos vykdymas.

Didžiausia paramos suma, kaip teigia NMA, projektui negali viršyti 200 tūkst. eurų, o 2014-2020 metų laikotarpiu vienam paramos gavėjui - 400 tūkst. eurų. Partnerių ar susijusių įmonių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014-2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 tūkst. eurų. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM.

Paramos intensyvumas - 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo.

Informuojama, kad pagal šią veiklos sritį būtų finansuojama miško kelių su žvyro danga įrengimas ir rekonstrukcija, su miško keliais susijusių griovių, pralaidų, nuovažų, tiltų įrengimas ar rekonstrukcija, taip pat vidinės miškotvarkos projekto parengimo ar tikslinimo bendrosios išlaidos.

Birželį pakeistose taisyklėse nustatyta, kad paramos lėšomis taip pat gali būti finansuojamos vidaus kelių su žvyro danga įrengimo ar rekonstrukcijos bei su vidaus keliais susijusių griovių, pralaidų, nuovažų, tiltų įrengimo ar rekonstrukcijos išlaidos ne miško žemėje. 

„Tačiau šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. nuo kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės ir jos turi būti išskirtos paraiškoje atskirai nuo kitų tinkamų finansuoti kelio įrengimo ar rekonstrukcijos išlaidų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vidaus kelias ne miško žemėje, kuriam prašoma paramos, turi ribotis su remiamu miško keliu”, - nurodo NMA. 

Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos.

Anot NMA pranešimo, projekto santraukoje pareiškėjas trumpai turėtų pateikti išsamius duomenis apie investicijas ar bet kokią kitą veiklą, susijusią su projektu, paaiškinti, kokioms problemoms spręsti reikalingas projektas, kodėl pasirinktas būtent toks problemos sprendimo būdas, nurodyti, kaip projektas atitinka pasirinktą veiklos sritį, pagal kurią teikiama paraiška, kokie projekto darbai jau atlikti, kas bus atsakingas už projekto įgyvendinimą ir kaip bus įgyvendinamas projektas.

Jei pagal teisės aktų reikalavimus yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, kartu su paraiška pateikiamas bendras viso projekto statinio projektas bei statybą leidžiantis dokumentas, skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizės išvada. Nepateikus šių dokumentų su paraiška, juos būtina pateikti ne vėliau kaip su pirmuoju mokėjimo prašymu, o su paraiška turi būti pateikti projektiniai pasiūlymai (aiškinamasis raštas, sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, vaizdinė informacija) su statybos vertės skaičiavimais.

Tais atvejais, kai pagal teisės aktų reikalavimus infrastruktūrai įrengti statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, su paraiška pateikiami kiti bendrieji projektiniai dokumentai (aiškinamasis raštas, sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, statybos vertės skaičiavimai). Jeigu statybą leidžiantys dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateikti informacinėje sistemoje „Infostatyba“, NMA jų pateikti papildomai nereikia.

Privalomas surinkti mažiausias projektų atrankos balų skaičius - 30 balų, nurodoma pranešime. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomų balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Jei pareiškėjas yra privačių miško savininkų grupė arba miško savininkų kooperatyvas, jam suteikiami 25 balai, o jei privataus miško savininkas (išskyrus miško savininkų kooperatyvą) - 15 balų.

Jei miškų infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo projektas įgyvendinamas perteklinio drėgnumo (L ir U hidrotopo) augavietėse, suteikiama 20 balų.

Jei projektas skirtas tik esamo miško kelio rekonstrukcijai, suteikiama 20 balų. Jei investuojama į IV miškų grupės (ūkinius) miškus, suteikiama 15 balų.

Tuo atveju, jei pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų. Jei pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys, jam suteikiami 5 balai.

Papildomas paraiškų atrankos vertinimas atliekamas, reitinguojant pareiškėjus, kurie yra negavę ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą, taip pat pagal mažiausią prašomą paramos sumą.

NMA specialistai, atsižvelgdami į paraiškų administravimo patirtį, atkreipia dėmesį į dažniau pasitaikančias klaidas: kartu su paraiška nepateikiamas pareiškėjo sprendimas dėl ilgalaikio turto vertės, nepateikiama informacija apie subjektus, dalyvaujančius pareiškėjo valdyme, arba apie pareiškėjo dalyvavimą kitų subjektų valdyme.

Viena iš klaidų - pateikiama neinformatyvi miškotvarkos projekto schema, kurioje neaiškiai nurodomos projektuojamo kelio ribos, paraiškoje ir komerciniuose pasiūlymuose miško kelio įrengimo ar rekonstrukcijos išlaidos neišskaidomos į smulkesnes kategorijas (t. y. grioviai, pralaidos, nuovažos ir kt.), projektavimo dokumentai pateikiami be statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies, juose nėra aiškiai pavaizduoti kiti kelio elementai (pralaidos, nuovažos ir kt.).

ELTA

Teisinių paslaugų tarnyba Visagine
Teisinių paslaugų tarnyba Visagine

Teisinės paslaugos įvairiais klausimais

-°С -%

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта