Visuomenei pateikiama eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaita
Energetika 16 06 2021 832 peržiūros

Visuomenei pateikiama eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaita

VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau - IAE) eksploatavimo nutraukimo licencijavimo proceso kontekste parengta Eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaita, kuri teikiama visuomenei susipažinimui ir pasiūlymų pateikimui. Šis ūkio subjektams taikomas  reikalavimas nurodomas  BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos apraše".

IAE Eksploatavimo nutraukimo saugos analizės tikslas apima paramos teikimą, renkantis eksploatavimo nutraukimo strategiją, rengiant eksploatavimo nutraukimo planą ir su juo susijusias konkrečias eksploatavimo nutraukimo priemones ir patvirtinimą, kad darbuotojų ir visuomenės apšvita atitinka ALARA principą ir neviršija atitinkamų ribų ar apribojimų.

Sauga apibūdinama kiekybiniais kriterijais (pavyzdžiui, ribinis į aplinką išmetamų radionuklidų kiekis, didžiausia leistina jonizuojančiosios spinduliuotės dozė, kurią gali gauti darbuotojai ir gyventojai, avarijos tikimybė ir pan.). Atliekant saugos analizę, nuosekliai ir sistemingai įvertinami branduolinės energetikos objekte vykdomos veiklos padariniai pagal nustatytus saugos kriterijus. Jei atliekant saugos vertinimą nustatoma, kad įprastos eksploatacijos metu ir įvykus avarijai ribinės vertės nebus viršytos, tai laikoma, kad sauga yra pagrįsta. Priešingu atveju būtina imtis priemonių saugai pagerinti iki priimtino lygio.

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas ir, atitinkamai, saugos vertinimas apima kelis branduolinius objektus, eksploatuojamus pagal atskiras licencijas: 1-ąjį ir 2-ąjį blokus; kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklas, 155, 157, 157/1 past. (kartu su atliekų išėmimo moduliais); skystų radioaktyviųjų atliekų perdirbimo kompleksą (bitumavimo ir cementavimo įrenginius, skystųjų radioaktyviųjų atliekų talpas). Eksploatavimo nutraukimo saugos vertinimas atliekamas tokiai situacijai, kai iš IAE energijos blokų yra pašalintas visas branduolinis kuras, ir tai pagal IAE Galutinį eksploatavimo nutraukimo planą, planuojama baigti 2022 metais.

Kviečiame susipažinti su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaita:

Saugos analizės ataskaita (lietuvių kalba) Saugos analizės ataskaita (rusų kalba)


Pasiūlymai  teikiami  el. paštu visuomenesdalyvavimas@iae.lt  

Pasiūlymų pateikimo terminas: 2021 m. liepos 16 d.

Pasiteirauti galima tel.: (8386) 28242; (8386) 29911 

Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti:  

  • fiziniams asmenims – vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), nurodant, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą;  
  • juridiniams asmenims – pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, atstovo vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), nurodant, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą; 
  • jei pasiūlymą pateikia pasiūlymą teikiančio asmens atstovas – atstovo vardas, pavardė, adresas (jeigu atstovas yra fizinis asmuo), pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas (jeigu atstovas yra juridinis asmuo), atstovavimą liudijantis dokumentas, asmuo, kurio vardu jis kreipiasi, ir kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), nurodant, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.

Daugiau informacijos apie licencijavimo procesą - IAE paraiška išduoti licenciją eksploatavimo nutraukimui  

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (iStock (Nattakorn Maneerat) galerija).

iae.lt

Все авторские имущественные права и смежные права на размещенную на сайте news.tts.lt информацию принадлежат ЗАО "Telekomunikacinių technologijų servisas", если не указано иное.
Подробнее об использовании материалов сайта